Care sunt principalele atribuţii ale Consiliului Concurenţei în domeniul concurenţei?

Consiliul Concurenţei:

 • efectuează, la iniţiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizări sau notificări, investigaţiile privind aplicarea art. 5, 6, 12 şi 15 din lege;
 • ia deciziile pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9, 12 şi 15, constatate în urma investigaţiilor efectuate de către inspectorii de concurenţă;
 • ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptări individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) din lege;
 • certifică, la cererea părţilor implicate, că nu există temei pentru intervenţia sa cu privire la o anumită practică;
 • adoptă decizii în cazurile de concentrare economică;
 • efectuează investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei;
 • proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect;
 • sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea legii concurenţei;
 • face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei;
 • adoptă regulamente şi instrucţiuni pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii concurenţei nr.21/1996, republicată;
 • promovează schimbul de informaţii şi de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenţă străine şi comunitare;
 • stabileşte şi aprobă misiunea, strategia generală şi programele de activitate ale autorităţii de concurenţă.

Cum poate fi sesizat Consiliul Concurenţei cu privire la săvârşirea unei practici interzise de legea concurenţei?

 • Persoanele fizice şi juridice afectate de săvârşirea unei practici anticoncurenţiale pot sesiza Consiliul Concurenţei printr-o plângere, în condiţiile Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în M. Of., Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse prin Regulamentul din 7 septembrie 2011, publicat în M. Of., Partea I, nr. 673 din 21 septembrie 2011.

Care este cadrul legal în domeniul concurenţei?

 • Legea concurenţei nr.21/1996 - intrată în  vigoare la 1 februarie 1997. Legea a fost ulterior modificată şi completată pentru a deveni conformă cu acquis-ul comunitar.
 • legislaţia secundară - formată din regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei.

Ce acte şi fapte intră sub incidenţa legii concurenţei?

 • Legea concurenţei se aplică actelor şi faptelor care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşite de: agenţi economici sau asociaţii de agenţi economici (persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină) sau de organe ale administraţiei publice centrale sau locale.
 • Legea concurenţei interzice:
  • Înţelegerile anticoncurenţiale;
  • Abuzul de poziţie dominantă;
  • Concentrările economice prin care se creează sau se consolidează o poziţie dominantă;
  • Orice acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei, în special prin:
   • Luarea de decizii prin care se limitează libertatea comerţului sau autonomia agenţilor economici;
   • Stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea agenţilor economici

Care sunt înţelegerile anticoncurenţiale interzise de Legea concurenţei nr.21/1996?

 • Art.5 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, interzice înţelegerile între agenţii economici ori asociaţiile de agenţi economici, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicile concertate care au ca obiect sau au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.
 • Cele mai grave înţelegeri anticoncurenţiale sunt cartelurile - acorduri secrete încheiate între agenţi economici concurenţi, care au ca obiect fixarea de preţuri, limitarea producţiei, împărţirea pieţelor, alocarea clienţilor şi teritoriilor etc.

Ce este politica de clemenţă?

 • Politica de clemenţă este un ansamblu de reguli (condiţii şi criterii) adoptate de Consiliul Concurenţei pentru a încuraja agenţii economici implicaţi în înţelegeri anticoncurenţiale de tip–cartel să coopereze cu autoritatea de concurenţă pentru descoperirea şi dovedirea cartelurilor
 • Primul agent economic care informează Consiliul Concurenţei cu privire la existenţa unui cartel beneficiază de imunitate la amendă sau de reducerea cuantumului amenzii.
 • Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina www.clementa.ro.

Ce este abuzul de poziţie dominantă?

 • Art.6 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, interzice: „folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa românească ori pe o parte substanţială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activităţii economice ori prejudicierea consumatorilor”.
 • Cele mai frecvente forme de abuz de poziţie dominantă sunt: impunerea preţului de vânzare, a tarifelor, refuzul de a trata cu anumiţi agenţi economici, limitarea producţiei etc.

Ce este concentrarea economică?

 • Potrivit art.12 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată: “sunt interzise concentrările economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia”
 • În sfera noţiunii de concentrare economică sunt incluse următoarele categorii de operaţiuni: fuziunile, achiziţiile şi crearea de societăţi în comun concentrative.
 • Operaţiunile de concentrare economică, în cazul cărora cifra de afaceri a agenţilor economici implicaţi depăşeşte pragul valoric prevăzut de lege, trebuie să fie notificate la Consiliul Concurenţei.

Pentru întrebări frecvente în domeniul ajutorului de stat consultaţi pagina www.ajutordestat.ro .