Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii in domeniul concurentei:

 • efectuează investigaţiile privind aplicarea prevederilor naţionale şi comunitare de concurenţă;
 • ia decizii pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor naţionale şi comunitare de concurenţă, precum şi pentru cazurile de concentrări economice;
 • acceptă angajamente şi impune măsuri interimare;
 • retrage beneficiul exceptării pentru înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii;
 • asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea măsurilor dispuse şi a efectelor concentrărilor economice autorizate condiţionat prin decizii;
 • efectuează, din proprie iniţiativă, investigaţii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea preţurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenţei pe piaţă.;
 • sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri şi propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate;
 • sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt competente;
 • urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al Legii concurenţei;
 • sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi;
 • emite avize pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale fiind obligate să solicite acest aviz, şi poate recomanda modificarea actelor normative care au un asemenea efect;
 • face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei;
 • propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei;
 • realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul său de activitate şi furnizează Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind această activitate;
 • reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil; ca autoritate naţională de concurenţă, Consiliul Concurenţei este responsabil de relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislaţia europeană, şi cooperează cu alte autorităţi de concurenţă;
 • stabileşte şi aprobă misiunea, strategia generală şi programele de activitate ale autorităţii de concurenţă.

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea:

 • Preşedinţiei şi Guvernului României;
 • comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor;
 • autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • organizaţiilor profesionale şi patronale în măsura în care acestea au atribuţii legale de reglementare a domeniilor în care activează;
 • organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor;
 • instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.

Consiliul Concurentei întocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul în care agentii economici si autoritatile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi. Raportul se adopta în plenul Consiliului Concurentei si se da publicitatii.

In domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, Consiliul Concurenţei:

 • emite avize pentru notificările privind măsurile de ajutor de stat, respectiv pentru informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare;
 • reprezintă România în faţa Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat, ca punct de contact;
 • este singura autoritate competentă să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv raportările întocmite potrivit legislaţiei privind procedurile naţionale în domenul ajutorului de stat;
 • acordă asistenţă de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat;
 • asigură informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea;
 • monitorizează ajutoarele de stat, în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori, care pot fi autorităţi şi alţi furnizori de ajutor de stat;
 • organizează registrul ajutoarelor de stat şi elaborează raportul anual al ajutoarelor de stat acordate in România.